loader

WWW.BCBAPP.COM

ARTYKUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.bcbapp.com oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług zgodnie z art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej  Serwisu
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie odpowiedniego sprzętu z dostępem do sieci Internet oraz działającego na dowolnym serwerze konta poczty elektronicznej.

ARTYKUŁ II

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

 1. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy dostępny na stronie internetowej : www.bcbapp.com , www.businesscardbook.pl , www.businesscardbook.mobi, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawca – Krzysztof Wiarowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BCBapp.com z siedzibą w miejscowości Żywiec na ul. Mała 3, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5531085641, oraz numer REGON 241847333, wpisany do ewidencji gospodarczej przez Burmistrz Miasta Żywca, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik(Usługobiorca) –Osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot korzystający  z Serwisu
 4. Konto Użytkownika – aplikacja internetowa w ramach Serwisu prowadzona dla Użytkownika, pod unikalną nazwą Użytkownika(login), zabezpieczona hasłem Użytkownika, będąca zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, informacje o jego działaniach  oraz pozwalająca Użytkownikowi zarządzać wybranymi Usługami.
 5. Aplikacja mobilna Business Card Book(BCB) – aplikacja, będąca własnością Usługodawcy, dedykowana na urządzenia mobilne, służąca do projektowania, przechowywania i wymiany wizytówek elektronicznych.
 6. Oprogramowanie Serwisu – oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu
 7. Usługa–usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej..
 8. Abonament – opłacone przez Użytkownika, na rzecz Usługodawcy, prawo do korzystania ze stałego dostępu do Usługi przez czas określony.
 9. Podatnik –  w rozumieniu definicji zawartej w Ustawie  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

ARTYKUŁ III

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia i świadczy Użytkownikom następujące Usługi:
 • możliwość założenia Konta Użytkownika,
 • możliwość korzystania z aplikacji i oprogramowania Serwisu,
 • możliwość synchronizacji oprogramowania Serwisu z Aplikacją mobilną,
 1. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie  ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli  ustawowych.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług odbywa się drogą elektroniczną za pomocą aplikacji dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy
 3. Założenie w Serwisie Konta Użytkownika jest usługą bezpłatną. Usługa ta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdym czasie.
 4. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość bezpłatnie testować oprogramowanie Serwisu przez okres dwóch tygodni. Po upływie tego terminu  korzystanie z  Serwisu jest usługą płatną. Aby Użytkownik, mógł dalej korzystać z Usługi, powinien wybrać odpowiedni Abonament i dokonać płatności.
 5. Umowa dotycząca  Usługi zawarta będzie każdorazowo na czas trwania Abonamentu. Po upływie czasu trwania Abonamentu Użytkownik może przedłużyć go dowolną ilość razy, w innym przypadku Usługa wygaśnie wraz z upływem ostatniego dnia trwania Abonamentu. O terminie wygaśnięcia Usługi Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 6. Opłaty abonamentowe pobierane są w cyklach miesięcznych, zgodnie z zamieszczonym na stronie Serwisu obowiązującym cennikiem Usług i w wysokości zgodnej z wybranym przez Użytkownika zakresem Usługi.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za wybraną Usługę w formie płatności elektronicznej w sposób wskazany w Serwisie.
 8. Usługodawca w ramach Serwisu odpowiada za prawidłowy przebieg transakcji internetowej.
 9. Dostawcą usługi płatności elektronicznych dla Serwisu jest  Elavon Inc. Two Concourse Parkway, Suite 800 Atlanta GA 30328 USA
 10. Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Espago- PSP Polska Sp. z o.o. – ul. Lelewela 15, 53-505 Wrocław a  numery kart kredytowych  klientów chronione są poprzez wysoki 128 bitowy SSL poziom zabezpieczeń strony płatności . Certyfikat zgodności https://espago.com/assets/PSP_Polska_certificate_2012.png
 11. Po wykupienia przez Użytkownika miesięcznej subskrypcji, opłata za kolejne miesiące świadczenia Usługi pobierana jest automatycznie. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji ze skutkiem na następny okres rozliczeniowy (przed pobraniem kolejnej opłaty).
 12. Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z tytułu Usługi. Użytkownik zobowiązany jest do podanie wymaganych przepisami prawa pełnych i prawdziwych danych, szczególnie jeśli faktura ma być wykorzystana do celów rachunkowości i rozliczeń podatkowych.
 13. Użytkownicy z poza terytorium RP mogą dokonywać płatności na stronie Web serwisu jeśli złożą oświadczenie, że są Podatnikami  zaznaczając we wskazanym miejscu na stronie www Serwisu odpowiedni chackbox. Użytkownicy ci  zobowiązani są do rozliczania podatków od zakupionej usługi, w tym podatku VAT, we własnym zakresie w kraju właściwym dla Usługobiorcy.
 14. Osoby prywatne i podmioty nie będące Podatnikiem mogą zarejestrować się do Serwisu oraz dokonać płatności w aplikacji mobilnej Business Card Book.
 15. Po dokonaniu płatności Usługodawca niezwłocznie udostępni Użytkownikowi prawo korzystania z Serwisu i aktywuje Usługę na czas trwania Abonamentu.
 16. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy stosowne oświadczenie i wysyłać je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 17. Usługobiorca będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, która korzysta z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Usługobiorca powinien wysłać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy stosowne oświadczenie na adres Usługodawcy.
 18. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 19. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w pkt. 16 niniejszego artykułu,  Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Użytkownika użyty w pierwotnej transakcji. Użytkownik jest obowiązany podać wszelkie niezbędne informacje do zwrotu płatności.
 21. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ IV

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Użytkownikowi dostęp do Konta.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik  akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności Serwisu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w Serwisie danych osobowych. Po zarejestrowaniu w Serwisie przekazany zostaje Użytkownikowi dostęp do Konta.
 3. Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu.  W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
 4. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, wyłącznie może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
 5. Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Usługi poprzez Konto, które zapewnia w szczególności dostęp do:
 • aktualnej informacji o świadczonej Usłudze,
 • możliwości korzystania z oprogramowania Serwisu,
 • możliwości synchronizacji Aplikacji mobilnej Business Card Book z oprogramowaniem Serwisu,
 • wglądu, edycji i poprawiania danych osobowych i innych informacji Użytkownika,
 • kontroli rozliczeń Użytkownika z Usługodawcą,

ARTYKUŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Usług przez innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje, ani też inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, ani praw bądź dóbr osobistych innych osób.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje oraz że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.

ARTYKUŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom dokumentację pomocy zamieszczoną w Serwisie.
 3. O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Usługi, mających na celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 5. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta przez Użytkownika niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła dostępowego do Konta osobom trzecim.
 7. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z braku ciągłości w dostarczaniu Usług, jeśli są one następstwem zdarzeń losowych lub działań ze strony podmiotów lub osób trzecich, niezależnych od Usługodawcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług.
 9. Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
 10. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
 11. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
 • oficjalne ostrzeżenie,
 • zawieszenie Konta,
 • usunięcie Konta.

ARTYKUŁ VII

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Serwisu oraz oprogramowania udostępnianego za jego pośrednictwem (oprogramowanie Serwisu)są zastrzeżone i przysługują Usługodawcy.
 2. Użytkownikowi, który posiada w Serwisie Konto i dokonał płatności za Abonament  udziela się niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania Serwisu. Korzystanie z oprogramowania dostępne jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu i w zakresie w nim wskazanym (pola eksploatacji).
 3. Umowa licencyjna zawarta jest na czas trwania wykupionego Abonamentu i wygasa po jego upływie.
 4. Nie dozwolone jest między innymi dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Nie dozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Artykule stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ARTYKUŁ VIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usługi, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz do kontroli przetwarzania danych, w tym do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przy czy usunięcie uniemożliwi dalsze korzystanie z Usługi.
 4. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników, przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca. Usługodawca nie jest natomiast administratorem innych danych osobowych przechowywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności danych zamieszczanych na wizytówkach i danych osobowych osób trzecich.

ARTYKUŁ IX

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Reklamacje którą należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: support@bcbapp.com będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  • dokładny opis przedmiotu reklamacji,
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na podany przez niego  adres elektroniczny e-mail.

ARTYKUŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
 2. Podstawą wykładni Regulaminu jest jego polska wersja językowa.
 3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
 4. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie Serwisu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2014r.
 7. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Uwaga: w dniu 18.03.2015 r. nastapiła zmiana niektórych zapisów regulaminu.

© 2014-2017 BCBapp.com.

PL / EN